Privatumo politika

I. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Ši privatumo politika skirta Jums, fiziniam asmeniui – duomenų subjektui, tikslu informuoti apie taikomą asmens duomenų apsaugą Jūsų asmens duomenims, kuriuos valdo ir/ar tvarko UAB „FREDOS ODONTOLOGIJOS KLINIKA“ (toliau – „Mes“ atitinkamu linksniu). Šioje politikoje pateikiama informacija kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, koks taikomas teisinis pagrindas, tvarkymo apimtis, apsauga ir tvarkymo terminas duomenų rinkimo metu bei tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis ir kt.

2. Mes Jūsų duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

II. DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

3. Duomenų valdytojas yra UAB „FREDOS ODONTOLOGIJOS KLINIKA“, įmonės kodas 134578439, adresas: Europos pr. 15, LT 46329 Kaunas.

4. Duomenų apsaugos pareigūnas: ……………………., darbo vietos adresas Europos pr. 15, LT 46329 Kaunas; el. paštas: ……….., telefonas: ………….
III. INFORMAVIMAS

5. Perduodami Mums savo asmens duomenis, šia politika Jūs esate išsamiai informuojamas apie Jūsų duomenų tvarkymą, tikslus, pagrindus ir kt. Tais atvejais, kai norint naudotis per mūsų interneto svetainę siūlomomis funkcijomis ir paslaugomis būtina pateikti, kaupti ir naudoti asmens duomenis, apie tai Jums bus iš anksto atskirai nurodyta ir pranešta ir/ar paprašyta sutikimo (pvz., pažymint varnele ir pan.).

IV. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

6. Šioje privatumo politikoje vartojamas terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.

7. Mes galime rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:
1) kai pateikiate tam tikrus savo asmens duomenis, jog jie būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, kurie nurodyti šioje politikoje;
2) kai pateikiate savo asmens duomenis tam, kad būtų įvykdytas užsakymas ar sutartis, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;
3) kai užsiregistruojate vizitui per mūsų interneto svetainę užpildant formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo mūsų internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;
4) kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl paslaugų;
5) kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

8. Jūsų pateikiama informacija gali apimti: Jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti, ir jei ji reikalinga mums siekiant šioje privatumo politikoje išvardytų tikslų. Mes galime rinkti ir tvarkyti duomenis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų, kai tai yra būtina dėl anksčiau minėtų tikslų.

9. Mes tvarkysime ir saugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir būtini anksčiau minėtiems tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų, tai jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas. Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų turima informacija.

10. Mes tvarkome specialių kategorijų asmens duomenis, t. y. pacientų duomenis, susijusius su fizinio asmens sveikata, nes tai būtina teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (Reglamento 9 str. 1 p. h).

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI IR SAUGOJIMO TERMINAS

11. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekiant vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (suteikti Jums paslaugą ir kt.) pagal sutartį (taip pat ir žodinę), kurios šalis esate Jūs ir/ar Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas asmens duomenų tvarkymui. Mes galima tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekiant ginti mūsų įmonės teises ir teisėtus interesus, siekianti tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus ir pan.

12. Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas gali būti: teisinė prievolė ir/arba sutartis (užsakymas) ir/arba teisėtas interesas ir/arba teisės aktų reikalavimų vykdymas ir/arba Jūsų sutikimas (rašytinis, patvirtinimas interneto svetainėje, žodinis, el. paštu ir pan.).

13. Jūsų asmeninius duomenis mes galime saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesate mūsų klientas, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas su klientu arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Įprasta, kad Jūsų asmeninius duomenis mes saugome ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai siekdami įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, atsižvelgdami į teisėtus interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose numatytus informacijos saugojimo laikotarpius. Pažymime, jog Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

14. Mūsų vidaus taisyklėse yra numatyti atskirų duomenų saugojimo terminai, kurie yra iki 30 dienų ar 3 metų (užsakymo įvykdymui skirtiems duomenims, dokumentams, kurie skirti užsakymui įvykdyti, el. susirašinėjimui ir pan.) bei teisės aktuose nustatyti terminai, kurie nuo 3 iki 50 metų (saugomos sutartys, buhalteriniai dokumentai, įrodymai siekiant išvengti ginčų ir pan.). Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

15. Pasibaigus Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Mes Jūsų duomenis neatstatomai sunaikiname. Kai tam tikri Jūsų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname, o šioje privatumo politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

VI. JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS

16. Laikydamiesi Reglamento ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, informacijos tvarkymo tikslais Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti užsakymą ir suteikti paslaugą, užtikrinant, kad atitinkami tretieji asmenys išsaugo asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina tinkamą jų apsaugą.

17. Jei tai būtina dėl minėtų tikslų, Mes turime teisę perduoti Jūsų asmens duomenis savo tiekėjams, strateginiams partneriams ir kitiems, kurie mums padeda vykdant Jūsų užsakymus, komercinę veiklą, siekiant įgyvendinti bendradarbiavimą. Mes iš duomenų gavėjų reikalaujame įsipareigoti gautą informaciją naudoti tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo perduoti, ir laikantis teisės aktų reikalavimų.

18. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

19. Mes neperduodame duomenų už ES ribų į trečiąją valstybę arba tarptautinę organizaciją.

VII. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR JŪSŲ TEISĖS

20. Mes imamės reikiamų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, norėdami apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų.

21. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

22. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (interneto svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/).

23. Jūs turite teisę:
1) kreiptis į mus su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
2) kreiptis į mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
3) kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
4) nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekiame mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
5) teisę į duomenų perkeliamumą, kuris pasireiškia tuo, jog a) turite teisę reikalauti gauti visus susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (pvz., PDF ar kt. formatais), arba b) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (jeigu tai techniškai įmanoma); ši teisė gali būti įgyvendinta tik dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi elektroninėmis priemonėmis, ir yra gauti iš Jūsų pačių sutikimo ar sutarties pagrindu;
6) apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
7) reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
8) atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;

24. Patvirtinęs savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis surinkome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į mus. Mes įgyvendiname Jūsų teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis pateikę prašymą. Jūs galite reikalauti mūsų tvarkomos informacijos apie Jus, jei norite patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus. Siekdami apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis, nenagrinėsime anoniminių prašymų ir asmens, kurio tapatybė nebuvo patvirtinta pagal galiojančius asmens tapatybės dokumentus.

25. Mes išspręsime Jūsų prašymą per mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis terminas tam tikrais atvejais, apie kuriuos Jus informuosime, gali būti pratęstas dar dvejais mėnesiais.

26. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

27. Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

28. Prašome nedelsiant susisiekti su mumis, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši privatumo politika yra neaiški. Jūs turite teisę pranešti mums, jei nenorite, kad ateityje su Jumis susisiektume; norite pasinaudoti kitomis savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, kurios nurodytos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme; norite pranešti apie kokius nors privatumo politikos pažeidimus.

VIII. ATSAKOMYBĖ

29. Jūs privalote mums pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimą.

30. Mes neatsakome už ryšio sutrikimus, dėl kurių internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis. Mes negalime visiškai garantuoti, kad internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad mūsų internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Informuojame, kad bet kokia medžiaga, kurią skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamasis mūsų internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunama Jūsų nuožiūra bei rizika. Jeigu nenorite prisiimti šios rizikos, tai prašome nesinaudoti mūsų interneto svetaine.

IX. SLAPUKAI INTERNETO SVETAINĖJE

31. Jums besilankant mūsų interneto svetainėje https://www.fredosklinika.lt/ norime pateikti informaciją ir funkcijas, pritaikytas tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį mūsų interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi mūsų interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę mūsų interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.

Duomenys apie naudojamus slapukus:

PAVADINIMAS APRAŠYMAS GALIOJIMO LAIKAS
_gid Naudojamas atskirti vartotojus; išsaugo unikalų ID, kuris naudojamas statistinių duomenų, kaip lankytojas naršo svetainėje, rinkimui 1 para
_ga Naudojamas atskirti vartotojus; išsaugo unikalų ID, kuris naudojamas statistinių duomenų, kaip lankytojas naršo svetainėje, sukūrimui 2 metai
DV Google reklamų pritaikymas 1 para
1P_JAR Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 1 mėnesis
ANID Google Analytics slapukas, naujdojamas susieti Jūsų veiklą kituose įrenginiusose, prie kurių prisijungėte naudodami „Google“ paskyrą 9 mėnesiai
APISID Google Analytics slapukas skirtas sesijos įgalinimui 20 mėnesių
CONSENT Google Analytics slapukas skirtas sesijos įgalinimui 18 metų
HSID Google Analytics slapukas skirtas sesijos įgalinimui 20 mėnesių
NID Slapukas, naudojamas Google programų, skirtų saugoti pirmenybinę informaciją 6 mėnesiai
PHPSESSID Skirtas svetainės funkcionalumo vientisumui užtikrinti Sesijos metu
SAPISID Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 20 mėnesių
SEARCH_SAMESITE Google reklamos tikslais naudojamas slapukas 4 mėnesiai
SID Google reklamos tikslais naudojamas slapukas 2 metai
SIDCC Google Analytics slapukas, sirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos prieigos 4 mėnesiai
SSID Apsaugos slapukas, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos informacijos; taip pat gali būti naudojamas reklamos tikslais 20 mėnesių
_Secure-3PAPISID Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas 20 mėnesių
_Secure-3PSID Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas 2 metai
_Secure-APISID Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas 6 mėnesiai
_Secure-HSID Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas 6 mėnesiai
_Secure-SSID Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas 6 mėnesiai
cookie_notice_accepted Naudojamas perspėti, ar vartotojas sutinka su Privatumo politika 2 mėnesiai
wordpress_test_cookie Naudojamas patikrinti, ar naršyklė palaiko slapukų įrašymą; nesaugo jokios asmeninės informacijos. Būtinasis slapukas. Sesijos metu
wp-settings-1 Naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją. Būtinasis slapukas. 1 metai
wp-settings-time-1 Naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją. Būtinasis slapukas. 1 metai
OTZ „Google Analytics“ slapukas, naudojamas svetainių srauto informacijai 24 dienos

 

32. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti: http://www.allaboutcookies.org Norėdami sužinoti, kaip panaikinti internetinių puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite aplankyti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Slapukų rūšys

 • Būtinieji slapukai. Tai slapukai be kurių svetainė arba programa gali veikti nekorektiškai (pvz.: negalima prieiga prie kai kurių saugių interneto svetainės sričių ir pan.);
 • Funkciniai slapukai. Tai slapukai naudojami pagerinti asmeniškai lankytojui pritaikytus pasiūlymus, įsiminti koks svetainės turinys buvo peržiūrimas;
 • Seanso slapukai. Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik užveriate naršyklę arba atsijungiate nuo svetainės.
 • Ilgalaikiai slapukai. Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma iš naujo.
 • Pirmosios šalies slapukai. Tie slapukai, kurie reikalingi mūsų interneto svetainei tinkamai funkcionuoti.
 • Trečiųjų šalių slapukai. Tie slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per mūsų svetainę. Mūsų svetainėje naudojami „Google Analytics“ slapukai, skirti analizuoti svetainės lankomumą. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, bei kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics“. Plačiau apie „Google Analytics“ – http://www.google.com/analytics

33. Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje politikoje nurodytais tikslais.

34. Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad UAB „Fredos odontologijos klinika“ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

X. MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS REDAKCIJA IR PAKEITIMAS

35. Šios privatumo politikos redakcija yra patvirtinama įmonės vadovo ir jos elektroninė versija ar jos aktualus tekstas patalpinamas į bendrovės internetinę svetainę https://www.fredosklinika.lt/

36. Šios privatumo politikos redakcija galioja nuo 2019-11-27.

37. Mes galime bet kada keisti šią privatumo politiką ir paskelbti naują jos versiją. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami mūsų interneto svetainėje. Jeigu nesutinkate su nauja privatumo politikos redakcija, turite teisę atsisakyti naudotis mūsų bei mūsų internetiniame puslapyje teikiamomis paslaugomis. Jei po privatumo politikos papildymo arba pakeitimo toliau naudojatės mūsų ar mūsų internetinio puslapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su naująja privatumo politikos redakcija.